Jēzus trīs apsolījumi un trīs prasības

Piedāvājam Septītās dienas Adventistu Baznīcas Ģenerālkonferences prezidenta–emeritus Dr Th Jana Polsena svētrunu Rīgā, 2012. gada 14. janvārī.

Šodien es uzaicinu jūs uz Jēzus pēdējo tikšanos ar saviem divpadsmit mācekļiem, pirms Viņš devās uz Ģetzemanes dārzu. Tas bija 10–12 stundu periods. Neviens cits brīdis Jēzus dzīvē nav tik detalizēti aprakstīts Rakstos kā šis. Jāņa evaņģēlijā šīm divpadsmit stundām, ko Jēzus pavadīja kopā ar saviem mācekļiem, tiek veltītas piecas nodaļas! Pēc tam, kad Jēzus bija runājis ar mācekļiem kādu brīdi, Viņš teica (jūs to atradīsiet 16. nodaļas sākumā):

“To Es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā.” (Angļu tulk. — “lai jūs neatkristu, nenomaldītos”)

Šodien es vēlētos atgādināt kaut ko no tā, ko Jēzus teica mācekļiem, lai arī jūs nekristu apgrēcībā.

Lūdzu, nedomājiet, ka es nesīšu jums jaunu evaņģēliju. Es nesu jums jau pazīstamas lietas. Bet es saku jums tagad, ja jūs sapratīsiet to, ko Jēzus teica saviem mācekļiem tajās divpadsmit stundās, jūs nekritīsiet apgrēcībā. Tāpēc es centīšos būt Kunga vārdu paudējs. Jēzus bija kopā ar saviem mācekļiem trīs līdz trīsarpus gadus. Jēzus zināja, ka Viņa dzīves laiks uz šīs zemes būs īss, tāpēc Viņš centās sagatavot savus mācekļus priekš tā, bet viņiem to bija ļoti grūti saprast.

Jūdu starpā bija daudz iepriekšējo Jēzus sekotāju, kuri cerēja, ka Jēzus atjaunos jūdu laikmeta spožāko laikmetu. Trīs gadu laikā Jēzus mācekļiem bija vairākkārt atkārtojis, ka Viņš nebūs ilgi kopā ar viņiem. Tagad, kad viņi bija sanākuši kopā, lai svinētu Pashā, Jēzus pēdējo Pashā, Jāņa ev. 13. nodaļa iesākas ar vārdiem

“Pirms Pashā svētkiem, zinādams, ka Viņa stunda bija nākusi un ka Viņam no šīs pasaules jāiet pie Tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko Tas šinī pasaulē bija mīlējis, Savu mīlestību līdz galam.”

Stāvot mācekļu priekšā, Viņš zināja, ka jau pēc dažām stundām Viņš vairs nebūs starp viņiem. Tāpēc jūs varat sagaidīt, ka tas, ko viņš runās ar mācekļiem šo pēdējo stundu laikā, nebūs triviālas vai otršķirīgas lietas, bet ka Viņš runās par visbūtiskāko, par to, kas ir patiesi svarīgs viņu garīgajam ceļojumam. (Jautājums klātesošiem: Vai jūs dzirdat? Vai esat dzīvi?)

Jēzus viņiem saka: ‘Jums tas ir jāsaprot. Ja jūs to nesapratīsiet, tad Es nespēšu palīdzēt.’ Tāpēc es šodien saku jums: ieklausieties Kristus balsī. Tas, ko Viņš teica mācekļiem toreiz, to Viņš saka arī jums tagad. Ja jūs to dzirdēsiet un savu dzīvi sakārtosiet atbilstoši tam, jūs būsiet glābti. Jēzus sniedz trīs apsolījumus saviem mācekļiem un tad Viņš izvirza trīs prasības. Tātad, divreiz pa trīs apsolījumiem — trīs Jēzus apsolījumi un trīs mūsu atbildes solījumi. Jēzus saka: Es jums darīšu šo, bet jūs attiecīgi to darīsiet Man.

Jēzus to visu iesāka, sakot viņiem:

“Bērniņi, Es vēl mazu brīdi esmu pie jums. Jūs Mani meklēsit, bet, kā Es jūdiem esmu sacījis, tā arī jums tagad saku: kurp Es eimu, jūs Man nevarat sekot.” (Jņ. 13:33)

Šie vārdi ļoti satrauca mācekļus un it īpaši Pēteri. Pēteris bija brīnišķīgs cilvēks, kas emocijās varēja pateikt visu, kas uz sirds. Un tā Pēteris saka Jēzum: Varbūt mēs visi nevaram sekot. Varbūt pārējie mācekļi nevar sekot Tev, bet ļauj, kaut es varētu Tev sekot. Tu zini Kungs, ka es Tevi mīlu, ka es esmu gatavs savu dzīvību atdot par Tevi. (Jņ. 13:37–38). Jēzus skatās uz Pēteri ar mīlestību gan acīs, gan balsī, un Viņš saka: Pēteri, tu atdosi savu dzīvību par Mani? Ak, pirms rīts būs ausis, tu jau trīs reizes būsi Mani aizliedzis! Nē, jūs nevarat nākt ar Mani. Bet Es jums došu trīs apsolījumus. — Jūs atradīsiet tos Jāņa evaņģēlijā 13., 14., 15., 16., un 17. nodaļā. Tagad mums nav laika to visu lasīt, bet es aicinu jūs mājās izlasīt šīs piecas nodaļas. Tur ir brīnišķīgi atklāta Jēzus pēdējo dzīves stundu dinamika.

Pirmais apsolījums: Es esmu vienīgais ceļš uz nākotni
Uz mirkli apstāsimies. Ieklausīsimies tanī, kas ir visbūtiskākais. Jēzus saka mācekļiem: “Es vēlos, lai jums būtu skaidrs, ka Es esmu vienīgais ceļš. Neviens nevar nākt pie Tēva kā vien caur Mani. Es esmu vienīgais ceļš.” Vai jums tas ir skaidrs? Nav gluži pārliecības? Neviens nevar nākt pie Tēva kā vien caur Jēzu.

Kā tas iespaido jūsu dzīvi? Vecāki, vecvecāki, vai jūs stāstāt saviem bērniem par to. Vai stāstiet par to saviem mazbērniem? Man ir trīs mazi mazbērni, trīs puikas. Mans dēls, šo trīs puiku tēvs, man teica: tēti, tu brauc visapkārt sludinādams. Vai tu nevarētu uzrakstīt grāmatā saviem mazbērniem stāstu par to, kā tu atradi Jēzu kā savu Kungu un Glābēju? Vecāki un vecvecāki, vai jūs stāstāt saviem bērniem?

Es vēlos teikt tiem, kas esat jauni, un daudzi esat jauni — jūs esat universitātē, ģimnāzijā. Jūs plānojat lielu, skaistu nākotni. Varbūt ir ambiciozi plāni. Profesionāli jūs varat kļūt par lieliem cilvēkiem. Jūs cerat, ka jums būs miljons bankā pirms jums būs trīsdesmit gadi un jums būs brīnišķīga dzīve tālāk. Viss izskatās brīnišķīgi. Es vēlos jums ko teikt — bez Jēzus jūs nekur netiksiet. Jums nav nākotnes bez Jēzus Kristus. Neviens nevar ieiet nākotnē, jo nākotne pieder Dievam un jūs nevarat ieiet nākotnē nez Kristus. Jums ir tikai īss laika sprīdis un tad jūs esat prom.

Mēs dzīvojam ļoti nestabilā pasaulē. Ir kari, pilsoņu kari, kur katru dienu tiek nogalināti tūkstošiem cilvēku. Jūs nevar ieslēgt radio vai TV nevienu dienu, kad ziņās nebūtu pieminēts karš. Šai pasaulei un politiķiem, kas to vada, nav nākotnes ko piedāvāt. Vienīgais ceļš ārā no bezizejas ir Jēzus Kristus. Vai jūs dzirdat? Bez Viņa jūs esat iestiguši šīs pasaules dubļos. Un pirmā lieta, ko Viņš vēlais, lai Viņa sekotāji saprastu, ir — Es esmu vienīgais ceļš Dieva nākotnē. Es lūdzos jūs, draugi, brāli un māsas, un jūs, jaunie — neaizmirstiet, ka Jēzus ir vienīgais, kas var ievest jūs Dieva nākotnē.

Otrais apsolījums: Es aizeju, bet Es nākšu atkal
Otrā lieta, ko Viņš saka: Es tagad jūs atstāju, bet Es atgriezīšos. Un tā ir Septītās dienas Adventistu Baznīcas vēsts. Tas ir mūsu nosaukumā un tas ir mūsu identitātē. Mēs esam adventisti. Mēs dzīvojam drošā pārliecībā, ka Jēzus Kristus atgriezīsies. Un tas paver vārtus uz Dieva mūžīgo nākotni.

Trešais apsolījums: Es došu jums Svēto Garu
Un Es vēlos jums dot vēl trešo apsolījumu. Starp šiem diviem notikumiem — starp Manu aiziešanu un Manu atgriešanos, Es jūs neatstāšu kā bāreņus. Es sūtīšu kādu Manā vietā.

Man šķiet, ka tas ir svarīgi. Svētais Gars ir Debesu klātbūtne pie mums. Šajā dzīves ceļā, kuru mēs ejam, Svētais Gars ir mūsu pastāvīgs ceļa biedrs. Vai jūtat šo jaukā Gara klātbūtni, vai dzirdat Viņa balsi? Vai jūtat Viņa spēku? Kad Svētais Gars ienāca jūsu dzīvē? Kad?

Es dzirdu kā daži cilvēki, pat mūsu pašu draudzē, šajās dienās lūdz pēc Svētā Gara, it kā Viņš būtu kāds svešinieks mūsu dzīvē. Viņi lūdz un cer, ka pārliecinās Dievu, lai Viņš atlaiž Svēto Garu un sūta to mūsu dzīvē. Brāļi un māsas, tajā brīdī, kad jūs pieņēmāt Jēzu par savu personīgo Glābēju, Dievs apzīmogoja, apstiprināja jūsu izvēli, dodot jums Svēto Garu. Problēma nav ar Dievu, bet jūsos un manī. Mēs pilnībā neizmantojam iespējas, ko Svētā Gara klātbūtne paver mūsu dzīvē. Bet Svētais Gars ir Dieva klātbūtne ar mums šodien. Un Svētais Gars palīdz mums fokusēt uzmanību uz Jēzu Kristu. Jēzus teica to vairākas reizes — Viņš palīdzēs jums izprast to, ko Es esmu jums teicis. Svētā Gara galvenais uzdevums ir turēt mūsu dzīves centrā Jēzu Kristu. Un tā Viņš saka: ja jums ir skaidrība šajās trīs lietās, jūs būsiet izglābti.

Septītās dienas adventisti, brāļi un māsas, 28 fundamen-tālo ticības pamatmācību īpašnieki. Šodien es jums dodu tikai trīs. Ja jums ir skaidrība šajās trīs, jūs būsiet izglābti. Jūs varat neizprast visus pravietojumus, jūs variet neizprast pēdējo dienu notikumus, bet ja jūs esat pieņēmuši Jēzu Kristu kā vienīgo, kas vada jūsu dzīvi uz nākotni, ja jūs savu dzīvi vadīsiet Kristus otrās atnākšanas gaidās, un sakārtosiet savu dzīvi atbilstoši tam…

Es redzu, ka te mums daudziem ir problēma. Daudzi daudzi adventisti saka: “Jā, mēs ticam Jēzus otrai atnākšanai” — labi, bet kā tas iespaido jūsu dzīvi? — “Mēs neesam pārāk satraukušies, mēs turpinām ikdienas dzīvi kā parasti, mēs ēdam, dzeram, ejam uz darbu, guļam, mēs sapņojam, mēs pamostamies no sapņiem un darām daudz dažādas lietas.” Kā ticība Kristus otrai atnākšanai ietekmē lēmumus, kurus jūs pieņemat? — jo ikvienam no mums ik dienas ir jāpieņem lēmumi. Jaunieši, jums arī ik dienas ir jāizdara izvēles. Kā jūs to darāt? Kā Kristus otrā atnākšana iespaido izvēles, kuras izdarāt?

Treškārt, Svētais Gars, kas ir Mana dāvana, Mana klātbūtne jūsu dzīvē, vada jūsu dzīvi. “To Es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā.” Šie ir Mani trīs apsolījumi.

Mācekļu trīs solījumi
Un tagad trīs lietas no mūsu puses — ieklausieties! Trīs apsolījumi nepietiek. Mums jāreaģē uz Jēzus trīs apsolījumiem ar trim atbildes solījumiem. To visu Viņš saka mācekļiem pēdējās divpadsmit stundās.

Dažreiz man kā mācītājam uzdod jautājumu — ko tu sludinātu, ja tu zinātu, ka tā ir tava pēdējā svētruna? Es nezinu. Par laimi es nezinu, kad pienāks mana pēdējā svētruna. Es sludināšu kamēr es kritīšu no kājām. Bet Jēzus zināja, ka tā ir Viņa pēdējā svētruna, tāpēc jūs varat būt pilnīgi pārliecināti, ka Viņš aplūkos tikai pašu visbūtiskāko.

Pirmais solījums — mīlēt citam citu
Pirmais solījums no jūsu puses, ko Es vēlētos, ir tas, lai jūs, kas tik labi zināt desmit baušļus, lai jūs mīlētu cits citu:

“Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu.” (Jņ 13:34)

Kāpēc dažas draudzes vairāk līdzinās kaujas laukam, nekā mīlošai sabiedrībai?
Es vēlos nolasīt kādu Elenas Vaitas citātu. Šeit Elena Vaita runā kādai vajadzētu būt mīlestībai starp draudzes locekļiem. Mēs visi esam ceļā uz Dieva mūžīgo valstību. Viņa raksta:

“Tā ir vislielākā un visnāvīgākā pievilšana iedomāties, ka cilvēkam var būt ticība uz mūžīgo dzīvību bez Kristum līdzīgas mīlestības pret saviem brāļiem. … Kristieši mīl tos, par kuriem Kristus ir miris. Nav tādas lietas kā nemīlošs kristietis, jo ‘Dievs ir mīlestība’.” (Ellen G. White, Manuscript 133, September 20, 1899, “The Importance of the Law of God.”)

Tā ir nāvīga pievilšana, iedomāties, ka mēs varam iemantot Debesis bez mīlestības citam pret citu.

Ko nozīmē citam citu mīlēt? Te varētu daudz ko teikt — mēs dzīvojam laikmetā, kur vārds “mīlestība” tiek tik daudz lietots, ka vairs nevar saprast, ko tas nozīmē. Bet atļaujiet man to pateikt šādi — ja jūs mīlat kādu, tad jūs nekad necentīsities iznīcināt šo cilvēku. Mēs varam iznīcināt ar vārdiem, ar baumām, kuras izplatām viens par otru. Tās var būt patiesas vai viltus, tam man nozīme — baumas iznīcina otru cilvēku. Jūs nevarat to darīt, ja mīlat otru cilvēku. Jūs iedrošināsiet, jūs sniegsiet cerību, jūs atbalstīsiet cits citu.

Dažreiz es to sastopu arī mūsu draudzēs — mums ir spriedze teoloģiskos jautājumos, mums ir stipra pārliecība daudzos jautājumos un mums ir dažādi viedokļi, un mēs kļūstam naidīgi cits pret citu, jo mēs nevaram līdzdalīt precīzi tos pašus uzskatus. Mēs sākam viens otram piekārt birkas — tas ir liberālis, tas ir konservatīvais — un tā mēs kariķējam cits citu. Draugi, Septītās dienas Adventistu Baznīcā šādai rīcībai nav nekāda mērķa. Mēs varam nesaprast visu vienādi. Es jums varu apgalvot, ka mēs nekad nesapratīsim visu pilnīgi, kamēr nebūsim kopā ar Kungu uz jaunradītās zemes.

Mēs visi gan kā indivīdi, gan kā sabiedrība kopā augam patiesības atzīšanā. Neesiet naidīgi pret cilvēkiem, kas domā citādāk draudzē. Neizplatiet komentārus par kādu cilvēku draudzē ar mērķi iznīcināt šī cilvēka reputāciju. Jo Jēzus teica: no tā laicīgā pasaule pazīs jūs, ja jūs mīlēsiet cits citu. Es vēlos, lai jūs pieņemtu šo apņemšanos Jēzus priekšā. Vai jūs varat to darīt? Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs mīlētu cits citu. Es vēlos, lai ļaudis, kas nav šīs draudzes locekļi, iepazītu šo draudzi kā draudzīgu sabiedrību, kas rūpējas cits par citu.

Otrais solījums — paklausīt Jēzus mācībām
Otrā apņemšanās ko Jēzus vēlās, lai jūs īstenotu, ir lai jūs paklausītu Viņa mācībām.

“Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles.” (Jņ 14:15)

Ja kāds Mani mīlēs, viņš turēs to, ko Es esmu mācījis. Ticībai ir tikai viens veids, kā tā var izteikt sevi — tikai paklausībā. Ticība Kristum atklājas paklausībā Kristum. Tas, ko Kristus mums ir devis šajā grāmatā, šajā Vārdā, ko Svētais Gars ik dienas cenšas atklāt mūsu izpratnei, Viņš saka jums, jaunie un vecie — Es gribu, lai jūs paklausītu tam, ko Es jums mācīju. Lai jūs sakārtotu savu dzīvi atbilstoši, harmonijā šai mācībai.

Trešais solījums — uzturēt vienotību
Un visbeidzot, trešā apņemšanās. Man šķiet, ka vislabāk to jūs varat redzēt atklātu Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā. Tā ir Jēzus lūgšana savam Tēvam. Vispirms Viņš lūdz par sevi, jūtot milzīgo izaicinājumu, kas stāv Viņam priekšā tuvāko stundu laikā Ģetzemanes dārzā. Tad Viņš lūdz par saviem mācekļiem. Un kad Viņš ir lūdzis par saviem mācekļiem, Viņš lūdz par visiem Viņa sekotājiem — par jums un par mani. Viņš lūdz savam Tēvam, lai Viņš rūpētos un uzturētu viņus drošībā. Un — Viņš saka — Es vēlos, lai Tu viņus uzturētu vienotus:

“Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.” (Jņ 17:21).

Vai esat kādreiz apstājušies un pārdomājuši šīs lūgšanas spēku un ietekmi? Jēzus saka, ka vienotība draudzē lai sakņotos vienotībā Trīsvienībā.

Es vēlos, lai Septītās dienas Adventistu draudze būtu vienota ģimene. Mēs neesam atšķirīga draudze Dienvidamerikā vai Āfrikā vai dienvidaustrumu Āzijā vai te Baltijā. Jā, mēs visi esam savas kultūras bērni un pastāvēs kultūras atšķirības, bet attiecībā uz ticību, kas raksturo Septītās dienas Adventistu draudzi, es vēlos, lai mēs būtu vienoti. Es vēlos, lai ikkatra draudze ir vienota. Septītās dienas Adventistu Baznīcai nepiestāv iekšēji šķelties dažādās frakcijās.

Mums ir daži cilvēki, kam ir spēcīgi un stingri uzskati, un dažreiz mums ir pat tādi jaunieši, kas ilgojas pēc lielākas atzinības par ticību, kas mums kā Septītās dienas adventistiem ir. Dažreiz viņi sāk raudzīties uz vecākajiem brāļiem un māsām draudzē un sāk domāt, ka tie ir zaudējuši savu ceļu. Tā var būt Generation Youth for Christ (GYC) vai jebkura cita jauniešu apvienība. Ļaujiet jums teikt, ka es esmu ticies ar daudziem tā sauktās Generation Youth for Christ jauniešiem. Es labi pazīstu šīs organizācijas vadītāju Amerikā. Viņš ir brīnišķīgs adventists. Es pazīstu viņu vairākus gadus, viņš tagad ir mazliet vecāks par divdesmit gadiem. Dievs ir devis šo jauniešu sirdīs lielu degsmi par Kristu. Viņi mīl Kungu, viņi mīl Dievu, viņi vēlas būt partneri Dieva misijas darbā. Jūs, kas esat vecāki draudzē, iekļaujiet jaunos draudzē. Sniedziet viņiem savu apstiprinājumu, pārliecības sajūtu, jo gan jaunie, gan vecie, mēs visi dodamies uz tām pašām mājām.

Mani ļoti pārsteidza tas, ko Pāvils raksta vēstulē Kolosiešiem 3. nodaļā. Viņš runā par tikumiem un tad noslēdz to visu ar mīlestību kā pilnības saiti.

“Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.” (Kol. 3:12-14)

Mīlestībai, Pāvils saka, ir jāsasaista mūs visus kopā draudzē vienotā ģimenē.

Kopsavilkums
Un tagad kopsavilkums visam: “Es esmu jūsu vienīgais ceļš uz nākotni. Es aizeju, bet Es nākšu atkal. Ticiet, tas notiks. Un kamēr Es būšu prom, Svētais Gars būs Debesu klātbūtne jūsu vidū.

“Bet Es no jums sagaidu trīs lietas — Es vēlos, lai jūs mīlētu cits citu. Un ka jūs to darīsiet, paklausiet Manām mācībām. Un treškārt, apsoliet, ka būsiet vienoti, turieties kopā.”

Ja jūs sapratīsiet šos trīs apsolījumu pārus, jūs būsiet glābti. Tā nav sarežģīta teoloģija. Šis ir ļoti skaidrs un vienkāršs evaņģēlijs, kuru Jēzus Kristus pasniedza saviem mācekļiem savas dzīves pēdējās stundās. Tas nav sarežģīts mācību komplekts. Tie ir Jēzus vārdi saviem mācekļiem, Viņa pēdēja vēsts viņiem. Ja jūs to pieņemsiet un tam sekosiet, jūs būsiet izglābti. Vai jūs esat tam gatavi?

Noslēguma lūgšana

Mūsu Kungs, mūsu Tēvs, mēs nākam pie Tevis kā Tavi bērni. Un bieži mēs atklājam, ka mēs uzvedamies kā bērni un mūsu soļi nav stingri, bet tomēr mēs vēlamies iet kopā ar Tevi, mūsu Kungs un Glābēj. Mēs lūdzam, paņem mūs pie savas rokas un ved mūs droši uz mūžīgo tēviju. Paldies, Kungs, par šo mīlestību un glābšanu, kuru Tu mums piedāvā. Palīdzi mums izplatīt šo glābšanas vēsti. Palīdzi to nest tiem, kas Tevi vēl nepazīst. Un šādā veidā lai mēs varētu kalpot kā Tava balss un Tavas rokas šajā pasaulē. Es lūdzu, lai Tavas svētības dus arī pār šo draudzi. Svētī arī pārējās draudzes, kuru pārstāvji varbūt šodien ir šeit, lai Tavi ļaudis šajā zemē būtu sasaistīti Kristū mīlestības saitēm. Lūdzam, dāvā mums spēku tam. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.

Dr Th Jan Paulsen

Kategorijas: Svētrunas. Ielieciet grāmatzīmi permalink.